Sekce » Budoucí prvňáci

Sekce

Galerie

Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy

Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2 pro školní rok 2016 /2017

Plnění povinné školní docházky je stanoveno § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Povinná školní docházka se vztahuje:

  • na státní občany České republiky
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
  • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě splněných kritérií pro přijetí s ohledem na maximální kapacitu školy.

Pro školní rok 2016/17 přijímá škola děti do dvou (případně tří) prvních tříd.

Kritéria přijetí:

1. děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Křesomyslova, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou č.13/2014 Sb. HMP, o školských obvodech

2. děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Křesomyslova

3. děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4

4. děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Křesomyslova

5.děti ze sousedních městských částí (Praha 2, Praha 10)

6. ostatní zájemci

Stanovení pořadí:

• Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1. k bodu 6.

• V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

 

V Praze dne 5.1.2016

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Rodiče ještě před zápisem mohou zjistit, co má dítě umět.

Pomůže jim ministerské desatero...

Zápis

Organizace výuky v 1. třídě

Hodnocení v první třídě

Odkazy pro rodiče

1

Hledat

Kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA 4 KŘESOMYSLOVA

Křesomyslova 2 Praha 4
TEL.: 261215728-9

číslo účtu školy
622 963 29/0800

číslo účtu školní jídelny
203 30 41/0100

reditelka@zskresomyslova.cz

www.zskresomyslova.cz

Najdete nás na mapy.cz

Aktuální články

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace